GHOV-78

GHOV-78 The Strongest Phantom I Thought Sailor Leviathan VS Agricultural Phantom Tagaya Caesar Kokomi Hoshinaka